! Proč provádět servis !

  • kontrola slouží k zajištění bezpečného provozu zařízení
  • seřízením spotřebiče lze předejít jeho poruchovým stavům
  • provoz čistého a seřízeného spotřebiče je efektivnější a minimalizuje náklady na spotřebu plynu

Kontrolu a seřízení musí provádět výhradně odborná firma. Zde rozhodně není prostor pro kutilství (nemá kvalifikované měřicí přístroje a profesionální orientaci v daném směru, tudíž k životu nebezpečné.)

Je zapotřebí věnovat plynovým zařízením a spotřebičům pozornost, a tak předcházet případným nehodám, které mohou způsobit škody na zdraví i majetku. Toho můžeme dosáhnout jedině pravidelnou kontrolou a údržbou všech plynových zařízení. Povinnost zajišťovat údržbu plynových zařízení je pro odběratele plynu zakotvena v § 62 Energetického zákona, podle kterého je odběratel plynu „povinen udržovat zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.“

! Na plynovém zařízení je nutné 1x ročně provést periodickou prohlídku !

- Účelem prohlídky je:

  • Zajistit bezpečný provoz plynového zařízení! Několikrát do roka přináší sdělovací prostředky zprávy o případech končících smrtí obyvatel bytů a domů. Téměř ve všech případech je příčinou tragédie zanedbaná údržba nebo nevyhovující podmínky pro provoz plynového zařízení.
  • Zajistit spolehlivý provoz plynového zařízení. Zkontroluje se stav provozních součástí kotle. V případě opotřebení je možné jejich výměnou zvýšit spolehlivost kotle.
  • Zajistit ekonomický provoz plynového zařízení. Vyčištěný a seřízený kotel vykazuje vyšší účinnost a tudíž i úsporu paliva.
  • Kontrola těsnosti spojů - předejít úniku plynu v spojech.